Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN VERENIGING VAN OUD-MEDEWERKERS ABAB 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de VERENIGING VAN OUD-MEDEWERKERS ABAB (hierna te noemen: Seniorenclub ABAB) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Seniorenclub ABAB, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Seniorenclub ABAB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke

Seniorenclub ABAB, gevestigd te Tilburg, KvK nr.  1807267 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

e-mail: info@vomabab.nl

webadres: https://www.vomabab.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van uw lidmaatschap van Seniorenclub ABAB worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld over gezondheid, stafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras worden niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Seniorenclub ABAB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen voeren van een ledenadministratie
 • Het afhandelen van uw contributie-betaling
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U uit te nodigen voor ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten
 • U te kunnen laten deelnemen aan ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten
 • U de mogelijkheid te bieden een login-id voor het beveiligde deel van onze website aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Seniorenclub ABAB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Seniorenclub ABAB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat uw volledige persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap, tenzij op grond van wettelijke maatregelen anders is vereist. Na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens in beperkte vorm bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen, over de jaren heen juist te kunnen blijven genereren. Hiervoor gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Seniorenclub ABAB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Seniorenclub ABAB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Seniorenclub ABAB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seniorenclub ABAB. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vomabab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Seniorenclub ABAB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seniorenclub ABAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vomabab.nl

Wijzigingen privacybeleid

Seniorenclub ABAB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.

Wij adviseren u om dit Privacybeleid regelmatig te bekijken.

Dit Privacybeleid kan worden geraadpleegd via onze website: https://www.vomabab.nl